Skolen

Resenbro.eu

I

Silkeborg Socialdemokrat Avis skrev den 18. april 1951:

Resenbros nye skole skal være en skole for livet

De venlige og tiltalende lokaler skal være rammen om en karakterformende undervisning af børnene


Den nye skole i Resenbro føjer sig ualmindeligt smukt ind i landskabet ved foden af bakkerne på østsiden af Gudenåen: de lave rødstensbygninger giver umiddelbart et venligt og tiltalende indtryk, der kort og godt siger, at her ligger en skole, hvor det ikke alene tilstræbes at give børnene kundskaber, men også at forme deres karakter, så de står rustet til at tage en livsgerning op i det demokratiske danske samfund.

     For godt et år siden blev det første spadestik taget, og selv om der officielt var regnet med, at skolen skulle kunne tages i brug i løbet af foråret 1951, var der dog ingen, der rigtigt havde troet på det , men men det lykkedes trods alt at overholde tidsfristen, skønt både materialevanskeligheder og meget andet medeførte store forhindringer, og ved indvielsesfesten i går kunne sognerådet med stolthed peger på, at byggeudgifterne til trods for stigende priser på materialer også så nogenlunde er holdt indenfor de budgetterede 250.000 kr: der bliver højst tale om en oversridelse på knap 10.000 kr.

     Byggeriet er gennemført i en stil der opfylder alle de krav, som skoleloven af 1937 kræver. Samtidig med, at den nye skole er taget i brug, er undervisningen blevet treklasset i modsætning til den gamle skole i Skellerup Nygårde, der kun havde toklasset undervisning. I skolen findes der to velindrettede undervisningslokaler, holdt i lyse og tiltalende farver med praktiske borde og stole for børnene, en velindrettet grymnastiksal, hvorfra der er direkte forbindelse til baderum med varmt og koldt vand, og dertil kommer, at de øvrige sanitære forhold med toiletter og vaskekummer opfylder de krav, der kan stilles til en moderne skole. Endvidere er der bygget boliger til lærer og lærerinde, og i løbet af foråret vil der blive anlagt en idrætsplads, deer ikke alene skal komme skolebørnene til gode, men også stilles til rådighed for egnens idrætsungdom.


En skole for livet


     Indvielsesfesten i går indledtes med flaghejsning ved hvilken lejlighed amtmand Schau, Skanderborg, udtalte håbet om, at flaget altid måtte stå som et symbol for den demokratiske ånd, hvorpå det danske samfund bygger, og at undervisningen i skolen ille alene ville gå ud på at bibringe børnenes kundskaber, men også at forme deres karakter på en sådan måde, at de blev nyttige borgere i samfundet senere hen i livet.

     Ved selve indvielsesfesten på Resenbro kro udtalte sognerådsformand Henning Hansen, at med den nye skole var det første skridt i Linå Kommune taget til modeernisering af kommunens skolevæsen.

     Det næste ville blive udvidelsen og ombygningen af skolen i Laven, hvorom "Silkeborg Socialdemokrat" i går kunne meddele, at undervisningsministeriet havde indstillet til boligministeriet , at der blev givet den fornødne materialbevilling på ialt 174.000 kroner.


     Sognerådet havde egentlig opgiet håbet om at kunne gennemføre dette byggeri i år; men når undervisningsministeriet gik ind for byggeriet, der sikkert regnes med, at byggeriet kunne sættes i gang i løbet af forholdsvis kort tid.

     Amtmand Schau udtalte, at byggeriet i Resenbro var blever forsinket i flere år, først på grund af den tyske besættelse og efter krigen på grund af de stadig stigense byggeudgifter. Det stærkt stigende børnetal i Resenbro havde dog medført, at det blev absolut nødvendigt at bygge den nye skole, og da der blev stillet 150.000kr til rådighed af de penge, der indkom ved formueopgørelsen i 1945, besluttede sognerådet at gennemføre byggeriet. Resultater blev en skole, der svarede til nutidens krav, og dom bøde både børnene og lærerne de bedste undervisningsforhold.


Også nutidens børn bør have gode skoler


     Den nye skole i Resenbro videførergrundlaget for de gamle klosterskoler langs Gudenåen, udtalte provst A. Senstius, Kastrup; den bygger ligesom hin tide skoler på samarbejdet mellem børnene, lærerne og hjemmet, og derved nåes det bedste resultat for den generation, hvorpå fremtiden bygges.

     Amtskolekonsulent A. Hjorth Hald, Gedved udtalte håbet om, at skolen ikke alene ville blive et samlingsted for børnene, men også for ungdommen til idræt og studiekredse og der de ældre til aftenhøjskoler.

     Amtslæge Rilskjær, Skanderborg understregede betydningen af, at den legemlige udvikling ikke blev forsømt; dette var lige så vigtigt, som at bibringe børnene kundskaber, så det var hans håb, at gymnastiksalen måtte blive brugt i meget stor udstrækning. Med skolen i Resenbro har det været hensigten at skabe moderne rammer for børnenes undervisning, uden at det blev et luksusbyggeri, udtalte arkitekt Knud Sørensen, Silkeborg, der har udarbejdet tegningerne til skolen, idet det er min opfattelse, at der bør bygges så mange skoler som muligt indenfor et overskueligt tidsrum, opfyldende nutidens krav, i stedet for færre og mere luksusbetonede og dermed dyrere skoler, hvorved moderniseringen af skolevæsenet vil blive trukket ud over en længere årrække og dermed først komme en langt senere generation til gode.

 

Et lærerpar vender tilbage


    Der blev endvidere talt af slagtermester Valdemar. Nielsen, Resenbro, Alfred Mikkelsen, Skellerup, formanden for Linå skolekommision Holger Hjorth og A. Frank, Laven, der bød skolens nye lærerpar, hr Peter Lauersen og fru Yelva Lauersen velkommen tilbage til sognet. De havde tidligere bestridt undervisningen i Laven, men havde i de sidste 4 år været ansat i Hvidbjerg i Salling. Med dette lærerpar var undervisningen i de bedste hænder, sluttede A. Frank sin Tale.

     Endnu mange talere havde ordet, bl.a. tømrermester Eilif Hansen, Katrinedal, lærer Lauersen, lærer A. Jensen, Hammel entreprenør Fabianson, Silkeborg, smedemester Rasmus Cjristensen, Mollerup, installatør Nielsen, Linå, Kaj Vougt, Resenbro m.fl. der alle udtalte de bedste ønskere for skolen i fremtiden.


6. klasse lejrskole Bornholm 2006